Menu Zamknij

Przyjęcia do domu

Przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej w Łopiennie związane jest z wydaniem trzech decyzji administracyjnych: decyzji o skierowaniu wydanej przez gminę właściwą dla danej osoby, decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie oraz decyzji o odpłatności.

Ponadto potrzebne są następujące dokumenty:

 • prośba osoby zainteresowanej przyjęciem, rodziców lub opiekuna prawnego,
 • wywiad środowiskowy,
 • opinia dotycząca sprawności,
 • zaświadczenie o stanie zdrowia,
 • wyniki badań lekarskich,
 • wypisy ze szpitala,
 • zaświadczenie lub opinia psychologa,
 • zaświadczenie lekarza psychiatry (w przypadku osoby z zaburzeniami psychicznymi)
 • aktualna decyzja ZUS, OPS lub inny dokument potwierdzający źródło dochodu rodziny i dziecka,
 • akt urodzenia,
 • potwierdzenie wymeldowania z pobytu stałego,
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • świadectwa szkolne,
 • postanowienie Sądu Rodzinnego (gdy chodzi o umieszczenie osoby małoletniej),*
 • postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu*.

Dokumenty oznaczone gwiazdką mają charakter fakultatywny, uzależniony od stanu faktycznego.

Zostań częścią naszej rodziny
budujmy wspólnie dom miłości